بازنشستگان قادر به پرداخت بیمه تکمیلی نیستند

رییس کانون بازنشستگان خراسان: بازنشستگان قادر به پرداخت بیمه تکمیلی نیستند
لینک اطلاعیه:
تاریخ ثبت اطلاعیه:1393-10-13