با جدیت پیگیر احقاق حق و مطالبات بازنشستگان شهرستان خواهیم بود

رییس کانون بازنشستگان سرخس: با جدیت پیگیر احقاق حق و مطالبات بازنشستگان شهرستان خواهیم بود
لینک اطلاعیه:
تاریخ ثبت اطلاعیه:1393-10-12